Friday, June 10, 2016

The Role of Social Media in Community Building for Illegal Vietnamese Migrant Workers in Thailand

Le Duc, Anthony. "The Role of Social Media in Community Building for Illegal Vietnamese Migrant Workers in Thailand." Journal of Identity and Migration Studies, Vol. 10, No. 1. Spring/Summer 2016.

Abstract

Vietnamese migrant workers in Thailand along with those from other neighboring countries increasingly play an important role in the local economy. They are also an important source of income for the sending country. However, the illegal status of Vietnamese workers in Thailand presents a number of challenges both individually and communally. This paper explores the difficulties faced by Vietnamese who come to this country to make a living. These difficulties arise not only from having to work illegally, but also from social, cultural, and linguistic barriers that they must confront in the Thai environment. It proposes that these difficulties are partially made easier by the availability of social media, in particular Facebook. The prevalent use of Facebook among Vietnamese migrant workers in Thailand helps to build community by connecting family, friends, and faith groups together, by serving as a resource for important news and information pertaining to legal and social issues that directly affect them, and by serving as a means for community support in time of crisis. This paper argues that social media, as seen in the case of Vietnamese migrant workers, can effectively be used by community and religious leaders to provide various types of support for migrant workers living in diaspora.

Keywords: Vietnamese migrant workers, social media, Vietnamese in diaspora

http://www.e-migration.ro/jims/Vol10_No1_2016/JIMS_Vol10_No1_2016_pp4_21_LEDUC.pdf

https://drive.google.com/open?id=0B_KRMS4QXPcnMDBILTNRclRxQ3c

1 comment:

  1. Xin dịch bằng google:

    trừu tượng
    lao động Việt Nam tại Thái Lan, cùng với những người từ các nước láng giềng, trong đó có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế địa phương. Họ cũng là một nguồn thu nhập quan trọng cho các nước gửi. Nhưng tình trạng của các công nhân bất hợp pháp ở Thái Lan, Việt Nam, trình bày một số thách thức, cả hai cá nhân và tập thể. Bài viết này tìm hiểu những khó khăn của những người Việt Nam đến quốc gia này để kiếm sống. Khó khăn nảy sinh không chỉ. Nhưng từ đó đến làm việc bất hợp pháp. Nhưng cũng từ những rào cản xã hội, văn hóa và ngôn ngữ mà họ phải đối mặt với Thái Lan trong môi trường. Đó là khuyến cáo để hạn chế các phần dễ dàng hơn của sự sẵn có của các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là Facebook sử dụng lao động phổ thông Facebook tại Việt Nam ở Thái Lan để giúp xây dựng cộng đồng bằng cách kết nối các gia đình, bạn bè và các nhóm tôn giáo với nhau. bằng cách phục vụ như là một nguồn thông tin quan trọng. Thông tin liên quan đến các vấn đề pháp lý và xã hội trực tiếp ảnh hưởng đến họ, và bằng cách cung cấp dịch vụ. Như một cách để giúp cộng đồng trong thời gian khủng hoảng. Bài viết này lập luận rằng phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như trong trường hợp của người lao động di cư ở Việt Nam có thể được sử dụng một cách hiệu quả bởi các nhà lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo và cung cấp các loại hỗ trợ khác nhau. Hỗ trợ cho người di cư sống ở nước ngoài.

    ReplyDelete